Zásady zpracování osobních údajů

Přihlášením se k odběru newsletterů souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely oslovování s marketingovými nabídkami provozovatele:
Green–Swan Pharmaceuticals CR a.s., se sídlem Pod Višňovkou 1662/27, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 06680437

Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas dotčené osoby, který můžete kdykoliv odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Čas platnosti souhlasu uplyne po 5 letech ode dne udělení souhlasu.

Osobní údaje budou na vyžádání poskytnuty soudům, orgánům činným v trestním řízení, případně České obchodní inspekci za účelem kontroly komunikace marketingových kampaní (týká se lékáren/kamenných prodejen). Osobní údaje nebudou poskytovány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
V zájmu přizpůsobení marketingových nabídek Vašim individuálním potřebám bude provozovatel na základě historie Vašich objednávek vytvářet personalizované marketingové nabídky. Na vytváření personalizovaných marketingových nabídek bude využívat Vaše cookies a Google Analytics. V souvislosti se zpracováním osobních údajů si Vás současně dovolujeme upozornit na to, že poskytnutím osobních údajů naší společnosti nabýváte postavení zúčastněné osoby, která má zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost údajů, právo namítat proti zpracovávání osobních údajů (včetně profilování) a právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování). Dotyčná osoba má současně právo podat stížnost orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.
Společnost Green-Swan Pharmaceuticals vyhoví oprávněné žádosti dotčené osoby vždy v rozsahu, v jakém je to technicky možné.
Případné dotazy týkající se ochrany osobních údajů adresujte odpovědné osobě prostřednictvím e-mailové adresy: info@gsklub.cz
Právo kdykoli odvolat souhlas, a to i před uplynutím doby, na kterou byl tento souhlas udělen, může dotyčná osoba uplatnit následujícími způsoby:
1. emailovou zprávou zaslanou na emailovou adresu info@gsklub.cz
2. telefonicky 736 755 377 nebo
3. zasláním písemné žádosti na adresu sídla provozovatele s uvedením textu “GDPR – odvolání souhlasu” na obálce.